نتایج جستجوی تگ "بیت دیفندر"

تقویت لایه های دفاعی بیت دیفندر گراویتی زون به کمک اضافه نمودن قابلیت آنالیز خطای انسانی

تاریخ درج: 24 تیر 99

انسان ها با ارزش ترین منابع یک سازمان هستند، اما انسان ها نیز مستعد خطاهایی هستند که ایجاد آسیب پذیری می کند.
بیت دیفندر گراویتی زون اخیرا قابلیتی را برای تحلیل و آنالیز آلودگی ها ارائه میدهد.