471 تاپیک

معرفی محصول Bitdefender HVI

تاریخ درج: 22 شهریور 96

در این مقاله به معرفی محصول جدید Bitdefender HVI میپردازیم. این محصول منحصرا برای ممانعت از ورود هرگونه باج افزار، بد افزار و اکسپلویت های آلوده طراحی شده است.