محققان با استفاده از Speech to Text گوگل، کپچای آن را شکست دادند.

محققان با استفاده از Speech to Text گوگل، کپچای آن را شکست دادند.

کپچا در سال 2014 شروع شده است و برای این ایده طراحی شده است که بطور خودکار بتواند انسان ها و ربات ها را از هم جدا کند.

محقق امنیتی Nikolay Tschacherthe ویدویی از تایید کردن کپچای گوگل با کمک Speech to Text منتشر کرده است. کپچا یکی از روش های قدیمی برای مقابله با ربات ها است. کپچای Voice-to-text گوگل روشی که همچنان نیاز به کار بیشتر دارد.
در ابتدا ، کپچا در سال 2014 شروع شده است و برای این ایده طراحی شده است که بطور خودکار بتواند انسان ها و ربات ها را از هم جدا کند.
علاوه بر این سیستم ReCaptcha گوگل شهرت جهانی دارد ، تکنولوژی خاص مربوط به خودش را دارد و خدمات رایگان ارائه میدهد که با استفاده از تصویر ، ویس و نوشته ها تعیین میکند که کاربر ربات یا انسان است.
گوگل برای افرادی که مشکل بینایی دارند حالت ویس کپچا را در نظر گرفته است. محققی به آسانی این کپچا را با استفاده از قابلیت Speech to Text گوگل شکست داده است. میتوانید این ویدو را مشاهده کنید : لینک ویدو