شرکت VMware اصلاحیه های مهمی را منتشر کرد.

شرکت VMware پچ هایی برای ESXi و vCenter Server و Fusion و Workstation منتشر کرد که مشکل آسیب پذیری های امنیتی متعدد را حل و فصل نمود.

شرکت VMware اصلاحیه های مهمی را منتشر کرد.
این Patchها برای :
 ESXi
vCenter Server
Fusion
VMware Workstation
منتشر شده اند.
یکی از این آسیب پذیری ها اجازه اجرای یک کد بر روی هاست توسط VM را می دهد. و در یکی دیگر از این آسیب پذیری ها مهاجم قادر است کنترل سیستم را از راه دور بدست بگیرد.

از نصب این Patchها غافل نشوید:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0015.html