بررسی آدرس های IP

بررسی آدرس های IP

هر کامپیوتری در شبکه و اینترنت نیاز به یک آدرس دارد. این آدرس به عنوان آدرس IP شناخته می شود. دو کامپیوتر هرگز نمی توانند یک آدرس مشترک داشته باشند. آدرس IP گروهی از 4 عدد هشت بیتی باینری است که به صورت دسیمال نمایش داده می شود. هر دستگاهی که به یک شبکه متصل است به یک آدرس منحصر به فرد نیاز دارد.

 
آدرس IP به دو بخش network ID و host ID تقسیم می شود. Net ID نشان دهنده شبکه است. برای برقراری ارتباط بین دو دستگاه باید از Net ID استفاده شود. host ID یک عدد منحصر به فرد اختصاص داده شده به دستگاه متصل به انتهای Net ID است. برای برقراری ارتباط دو دستگاه باهم باید یک آدرس شبکه مشابه و Net ID متفاوت داشته باشند.

 زیر شبکه یا Subnet Masks
subnet mask آدرس IP را با استفاده از سوئیچ های روشن، خاموش (1) و (0) به دو قسمت تقسیم می کند و اجازه می دهد که کامپیوتر network ID و host ID را شناسایی کند.
1ها نشان دهنده network ID و 0 ها نشان دهنده host ID است.یک کامپیوتر با آدرس IP 10.1.0.1 و subnet mask 255.255.0.0 دارای network ID 10.1 و host ID 0.1 است. این کار با تبدیل هر دو عدد به دودویی انجام می شود.

در نتیجه network ID 00001010.00000001 (10.1) است و host ID 00000000.00000001 (0.1) است.
subnet mask نمی تواند یک اوکتت کامل باشد. به عنوان مثال subnet mask 255.255.240.0 مدیر را قادر می سازد تا subnets های سفارشی برای تقسیم یک شبکه خصوصی به چندین subnet mask گسسته ایجاد کند.
 
نشانه گذاری بیت
یک روش ساده برای نوشتن آدرس IP و subnet mask آن استفاده از فرم xxx.xxx.xxx.xxx/bits می باشد. آدرس 10.1.0.1 با subnet mask 255.255.0.0 به صورت 16/ 110.1.0. نوشته می شود.
8/110.1.0. نشان دهنده 11111111.00000000.00000000.00000000 یا 255.0.0.0 و 20/110.1.0. نشان دهنده 11111111.11111111.11110000.00000000 یا 255.255.240.0 است.
 
کلاسهای آدرس IP
وقتی TCP / IP برای اولین بار ظاهر شد، آدرس های IP در کلاس های A، B، C و D قرار گرفتند. subnet mask از طریق کلاس آدرس IP تعیین می شود.
 
از 32 بیت در دسترس، بیت های مورد نیاز برایnetwork ID  نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در یک شبکه کلاس B این 16 بیت را می گیرد و 16 بیت را برای آدرس های میزبان تا 65536 (2 به توان 16) می گذارد. آدرس های میزبان همه 1 ها یا همه 0 ها را برای استفاده خاص مطابق شکل فوق با تعداد 65534 رزرو کرده اند.
به طور مثال در آدرس 20/134.34.0.0 چه تعداد host دارید؟
20/ نشان دهنده 11111111.11111111.11110000.00000000 است که subnet mask آن (255.255.240.0) می باشد.
بنابراین host ID آن 0000.00000000 است که مجموعا 12 host ID را ارائه می دهد و (2 به توان 12) -2 = 4094، host ID متفاوت وجود دارد.
 
چرا منهای 2 می شود؟
دو  host ID برای هر شبکه رزرو می شود.
اگر host ID شامل همه 0 ها باشد، نشان دهنده شبکه است و نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال آدرس 24/10.10.0.0  (00000000) نامعتبر است و به عنوان آدرس شبکه شناخته می شود.
اگر host ID شامل همه 1 ها باشد، نشان دهنده همه کامپیوترها در شبکه است. این به عنوانBroadcast Address  شناخته شده است، به عنوان مثال آدرس 24/194.34.23.255 (11111111) نشان دهنده همه کامپیوترها در شبکه 194.34.23 است.
 
آدرس های رزرو شده
اگر همه آدرس های قسمت host صفر باشد، به نظر می رسد مشابهsubnet mask  باشد وNetwork Address  نامیده می شود. این آدرس برای هیچ میزبانی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اگر بخشی از آدرس host همه یک باشد، این نشان دهنده یک میزبان نیست بلکه نشان دهنده همه hostها در آن شبکه است که broadcast address نامیده می شود و نباید برای هیچ میزبانی استفاده شود.
اگر چه این روزها شما می توانید هرsubnet mask  ای داشته باشید، اما زمانیکهsubnet mask  داده نشود از کلاس ها استفاده می شود. محدوده ای از آدرس های خصوصی در دسترس برای استفاده در شبکه های داخلی وجود دارد. این آدرس ها هرگز در اینترنت دیده نمی شود. هم چنین، روترها بسته هایی را که از این آدرس ها هستند، عبور نمی دهند.
کلاس A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
کلاس B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
کلاس C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 
subnet mask های سفارشی
سناریو ای تصور کنید که در آن رنج آیپی 193.28.34.0 برای شبکه شرکت شما تعیین شده است. شما باید 14 شبکه جداگانه داشته باشید که هر کدام دارای 10 کامپیوتر هستند. 193.28.34.0 یک آدرس کلاس C است که به این معنی است که شما 254 host دارید، اما فقط یک شبکه (193.28.34) دارید. با توجه به اینکه شما نیاز 10 host دارید نه 254، می توانیم برخی از host ID ها را برداریم و آنها را به ID های شبکه تبدیل کنیم. این کار از طریق  subnet mask های سفارشی انجام می گیرد.
ما دارای 8 رقم host برای بازی کردن هستیم که معادل (2 به توان 8) -2 = 254 آدرس است. با این حال ما فقط نیاز به 140 داریم در نتیجه، برخی از host ID ها را می توان به عنوان network ID استفاده می شود.
 
منبع: https://www.free-online-training-courses.com/the-ip-address/