آلوده شدن دپارتمان پلیس و آتش نشانی به باج افزار

آلوده شدن دپارتمان پلیس و آتش نشانی به باج افزار

آلوده شدن دپارتمان پلیس و آتش نشانی به باج افزار

باج افزار سرور های مربوط به آتش نشانی ریورساید و اداره پلیس آن را این ماه، آن هم برای دومین بار آلوده کرد.

اولین آلودگی باج افزار مربوط به 23 آوریل (یکماه قبل) بود و 10 ماه اطلاعات کاری مربوط به تحقیقات فعال را از بین برد.

مقامات میگویند که آنان هیچ پولی را به باج گیران پرداخت نکرده اند و توانستند برخی از فایل های خود را از طریق بکاپ بازیابی کنند. دیگر اطلاعات نیز از طریق وقایع دادگاه عمومی نیز بازیابی شد. اما تا به امروز اداره پلیس و آتش نشانی ریورساید نیز نتوانستند از حمله ی نخست خود را بازیابی کنند.

دپارتمان برای آلودگی دوم آماده بود

دومین آلودگی هفته ی پیش 4 مه اتفاق افتاد اما تنها امروز زمانی مشخص شد که سرویس مخفی امریکا به شهر اوهایو آمدند تا در رابطه با یک پرونده ای کمک کنند.

اینبار به نظر میرسد مقامات رسمی درس عبرتی شدند تا به صورت مداوم از عملکرد های روزانه ی خود بکاپ بگیرند. مقامات اذعان داشتند که آلودگی دوم، تنها اطلاعات هشت ساعت گذشته ی آنان را قفل کرده است و دپارتمان موفق شده است که با ریکاوری و بکاپ کامل ضرر وارده را جبران کند.

به گفته ی مسئول دپارتمان: " ما از همه چیز بکاپ گرفته بودیم، اما چیزی حدود 8 ساعت مجبور به دوباره کاری شدیم. این گزارشات تنها مربوط به رکورد های پلیس و آتش نشانی بودند که مجدد آنان را بازنویسی کردیم.

ماموران سرویس مخفی اکنون به جستجوی درز اطلاعات و چگونگی وارد شدن آلودگی شده اند و امیدوار هستند که بتوانند ردی از هکر ها پیدا کنند"

بار اول نیست که پلیس اطلاعات خود را توسط باج افزار از دست میدهند

این اولین آلودگی باج افزار نیست که دپارتمان پلیس را هدف قرار میدهد و تمام اطلاعات را حذف میکند. اداره پلیس تگزاس نیز در ژانویه 2017 اطلاعات 8 ساله خود را از دست داد.

منبع: www.bleepingcomputer.com