چگونه ظرفیت ماشین مجازی بیت دیفندر را افزایش دهیم؟

برای افزایش فضای ماشین مجازی بیت دیفندر قدم های زیر را دنبال کنید:

1) پیش از هرگونه اقدامی، از ماشین بیت دیفندر خود اسنپ شات تهیه کنید.
2) ماشین مجازی بیت دیفندر را خاموش کنید و هارد (HDD) جدید را اضافه کنید. (فضای مورد نیاز 130 گیگ میباشد)
3) به محض اینکه ماشین مجازی دیسک هارد را شناسایی کرد آن را روشن کنید. اگر قبلا تغییری در هارد ماشین مجازی بیت دیفندر ایجاد نکرده اید نام آن dev/sdb/ است.
4. وقتی از اسم دیسک هارد مطلع شدید، فرمان های زیر را در فضای SSH ماشین (Alt+F2) اجرا کنید:

  • sudo su
  • pvcreate /dev/sdb
  • vgextend gz /dev/sdb
  • lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/gz-gz--data
  • resize2fs /dev/mapper/gz-gz--data

در صورتی که نام دیسک هارد (HDD) به نام بالا تغییر نیافته بود، لطفا نام آن را با حروف مناسب انتخاب کنید.
به محض اینکه فرمان های بالا با موفقیت انجام شوند. ماشین مجازی شما به حجم مورد نظر تغییر میکند.